Zaproponuj mieszkanie Kontakt

Polityka prywatności

Szanowny użytkowniku naszego serwisu;

W chwili, w której korzystasz z serwisu internetowego SprzedajMieszkanie.pl (zwanego w dalszej części niniejszego dokumentu „Serwisem”) jako jego użytkownik udostępniasz nam dobrowolnie szereg swoich danych osobowych lub też dane o Tobie są zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez Ciebie z poszczególnych funkcjonalności naszego Serwisu. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane od Ciebie w wymieniony wcześniej sposób staramy się zapewnić Tobie należytą ochronę Twojej prywatności. Jesteśmy też ponadto zobowiązani do wykonania szeregu obowiązków wynikających bezpośrednio z przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części niniejszego dokumentu „RODO”). Szanując Twoją prywatność dbamy więc o ochronę Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności, którą postanowiliśmy przyjąć dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się z niej także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe, które nam powierzasz. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszego Serwisu.

 

Kim jesteśmy

Właścicielem serwisu SprzedajMieszkanie.pl i jednocześnie głównym administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot gospodarczy zarejestrowany w Polsce jako FXN Paweł Dudek z siedzibą pod adresem ul. Żytnia 66, 44-336 Jastrzębie-Zdrój, prowadzący działalność gospodarczą pod numerem REGON 383139793 oraz NIP 6331924161.

 

Zakres i kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz źródła ich pochodzenia

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które zbierane są w ramach korzystania z Serwisu lub pozyskiwane są na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników Serwisu. Część z tych danych udostępniasz nam samodzielnie – np. poprzez wypełnienie formularza „zaproponuj mieszkanie” na stronach Serwisu a część z nich gromadzimy automatycznie, m.in. dane o adresach IP urządzeń, z których korzystasz, aktywności w Serwisie i generowanym ruchu w ramach Serwisu. Zbierane mogą być w szczególności następujące kategorie danych osobowych: dane personalne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane o nieruchomości, którą jako właściciel proponujesz nam ze swojej strony do sprzedaży oraz dane urządzenia, którym się posługujesz korzystając z naszego Serwisu.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzane są w szczególności w następujących celach i na następujących podstawach:

W celu dostarczania usług Serwisu – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. prowadzenia Serwisu;

W celu zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności Serwisu – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. rozpowszechniania i popularyzacji treści Serwisu;

W celach technicznych i administracyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i zarządzania nim;

W celach analitycznych i statystycznych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. prowadzenia analiz aktywności użytkowników Serwisu, ich zachowań, sposobu korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności dla potrzeb doskonalenia Serwisu, jego treści, funkcjonalności i świadczonych usług;

W celu identyfikacji nadawcy oraz odpowiedzi na reklamacje lub skargi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności odpowiedzi na złożoną reklamację lub skargę;

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. ochrony naszych praw.

Pamiętaj, że część Twoich danych jest przetwarzana w powyższych lub innych celach również na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego (np. zaznaczenie właściwego okienka ze zgodą, zamknięcie komunikatu lub korzystanie z naszego Serwisu po uprzednim pouczeniu). Na podstawie Twojej zgody Twoje dane osobowe są przetwarzane w szczególności dla potrzeb kontaktu z Tobą mającego na celu finalizację transakcji kupna/sprzedaży Twojego mieszkania lub udzielenie Ci odpowiedzi na zainicjowany przez Ciebie kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu lub za pośrednictwem korespondencji wysłanej tradycyjną pocztą lub na adres e-mail kontakt@sprzedajmieszkanie.pl.

 

Czy musisz udostępniać nam swoje dane osobowe

Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania korzystanie z określonych funkcjonalności i usług Serwisu może być ograniczone lub wręcz niemożliwe. Podanie danych osobowych wymaganych przy składaniu propozycji sprzedaży mieszkania jest niezbędne do tego aby można było się z Tobą skontaktować i aby można było zweryfikować Twoje prawa do dysponowania w/w mieszkaniem jak również poznać cechy samego mieszkania, które zamierzasz nam sprzedać za pomocą niniejszego Serwisu.

 

Udostępnianie przez nas Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane naszym zewnętrznym dostawcom usług, firmom z nami współpracującymi lub osobom zainteresowanym zakupem Twojego mieszkania. W szczególności Twoje dane osobowe mogą być udostępniane firmom odpowiedzialnym za obsługę naszych systemów informatycznych, firmom hostingowym, firmom świadczącym usługi poczty elektronicznej oraz osobie lub osobom wskazanym przez właściciela Serwisu do przeprowadzenia z Tobą transakcji kupna/sprzedaży Twojego mieszkania, o której to osobie lub osobach zostaniesz poinformowany podczas naszej wzajemnej rozmowy telefonicznej, którą zrealizujemy jeżeli wykażemy zainteresowanie Twoim mieszkaniem tuż po otrzymaniu od Ciebie niezobowiązującej propozycji jego sprzedaży. W przypadku zawarcia umowy rezerwacyjnej lub przedwstępnej kupna/sprzedaży Twojego mieszkania pomiędzy Tobą a osobą wskazaną do tej transakcji przez właściciela Serwisu, zastrzegamy sobie jako właściciel Serwisu prawo do uzyskania kopii tej umowy od osoby, którą wskazaliśmy do zawarcia tej transakcji. Twoje dane mogą zostać ponadto przez nas ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przechowujemy tylko przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane, do czasu wycofania przez Ciebie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia Twoich danych. Po tym czasie Twoje dane osobowe podlegać będą usunięciu. Wszystkie dane osobowe odnoszące się do tych propozycji sprzedaży mieszkania, które nie wzbudziły naszego zainteresowania są usuwane na bieżąco, nie dalej jednak jak w ciągu 60 dni od dnia otrzymania przez nas Twojej propozycji sprzedaży mieszkania. W niektórych wypadkach Twoje dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w szczególności, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub obowiązek ich przechowywania wynika z odpowiednich przepisów prawa.

 

Przekazywanie Twoich danych osobowych poza EOG

Osobiście nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Nie możemy jednak wykluczyć, iż część podmiotów (jak np. dostawcy usług hostingowych czy poczty elektronicznej), z których usług korzystamy i którym udostępnimy Twoje dane osobowe, będzie je przetwarzać poza EOG. Twoje dane osobowe przekażemy jednak tylko wówczas, gdy będziemy mieć pewność, że zapewniony zostanie dla nich odpowiedni stopień ochrony, stwierdzony w sposób wymagany przepisami RODO.

 

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Zgodnie z przepisami RODO przysługują Ci m.in. następujące uprawnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

Prawo dostępu do danych osobowych – na Twoje żądanie potwierdzimy, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce udzielimy Ci w szczególności informacji na temat zakresu i celów ich przetwarzania, odbiorcach tych danych i okresie ich przetwarzania;

Prawo do sprostowania danych osobowych – masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe;

Prawo do usunięcia danych osobowych – na Twoje żądanie niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie dozwolone w przypadkach wskazanych w odpowiednich przepisach prawa;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w odpowiednich przepisach prawa;

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w odpowiednich przepisach prawa, Prawo do przenoszenia danych osobowych – w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczone przez Ciebie dane osobowe oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi;

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Prawo do skargi do organu nadzorczego – masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego rolę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyżej wymienionych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” lub wysyłając odpowiednią prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@sprzedajmieszkanie.pl lub też wysyłając list na adres: FXN Paweł Dudek, ul. Żytnia 66, 44-336 Jastrzębie-Zdrój. Zwracamy uwagę, że zawarty powyżej opis Twoich uprawnień ma na celu przybliżenie Ci tych praw. Pełną treść przysługujących Ci uprawnień znajdziesz w przepisach RODO. Pamiętaj również, że realizacja w/w praw jest, co do zasady, bezpłatna. Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

 

Pliki cookies

W Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika Serwisu. Wszelkich szczegółów na temat plików cookies i celów ich wykorzystywania dowiesz się ze strony internetowej www.wszystkoociasteczkach.pl. Podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki oraz typu systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google Analytics lub inne podobne systemy analityczne.

 

Kontakt z nami

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na głównej stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” lub w drodze korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@sprzedajmieszkanie.pl. Jeżeli jednak uważasz, że żaden z wymienionych sposobów nie jest dla Ciebie odpowiedni, możesz również skontaktować się z nami wysyłając list na adres: FXN Paweł Dudek, ul. Żytnia 66, 44-336 Jastrzębie-Zdrój.

 

Zmiany w ramach Polityki Prywatności

Jako właściciel Serwisu zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Dostęp do aktualnej wersji tego dokumentu znajdziesz zawsze w miejscu stopki na stronie naszego Serwisu lub w miejscu, w którym wymagamy od Ciebie akceptacji naszej Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 5 grudzień 2019 r.